Fundusz Sołecki na rok 2020

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm). oraz uchwały Nr V/61/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28.03.2019r. informujemy, że wyodrębniono w budżecie Gminy Wręczyca Wielka, środki stanowiące fundusz sołecki. Warunkiem wykorzystania w danym roku budżetowym przypadających sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołtysa do Wójta Gminy Wręczyca Wielka w terminie do 30 września 2019 roku wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony przez zebranie wiejskie. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego (wraz z uzasadnieniem słuszności podejmowanych działań) oraz podać realny przewidywany koszt realizacji zadania. Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Wnioskowane zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu roku budżetowego. Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy (katalog zadań gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np. związane z publicznymi drogami gminnymi, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, gospodarką komunalną czy ochroną środowiska, drobne prace remontowe w obiektach stanowiących mienie komunalne gminy (świetlice wiejskie) oraz ich doposażenie, wymiana oświetlenia ulicznego, montaż i remont wiat przystankowych, organizacja miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym – od wielofunkcyjnych kompleksów boisk po niewielkie siłownie plenerowe i place zabaw, urządzanie terenów zielonych, budowa lub zakup ławeczek, położenie kostki brukowej w miejscach ważnych dla społeczności lokalnej, nasadzenie roślin, naprawa chodników. Ułatwiają organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców, wspierają projekty służące rozwojowi dzieci i młodzieży itp. Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołectwa mogą realizować także wspólne przedsięwzięcia. W takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek obejmujący również wspólne przedsięwzięcia powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie. Zgodnie z ustawą możliwa jest także zmiana przedsięwzięć już zgłoszonych we wniosku sołectwa w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. W takim przypadku sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w pokoju nr 30 lub telefonicznie pod nr. tel. 34 3778430 w dniach i godzinach pracy Urzędu. W załączeniu wzory dokumentów.