KURENDA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka Sektor I i III

W związku z podpisaniem w dniu 29.06.2022 r., z firmą EKO–SYSTEM BIS Sp. z o. o SK z siedzibą w Konopiskach, Umowy na odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczącej:

• Sektora I obejmującego obszar sołectw: Borowe, Bieżeń, Bór Zapilski, Czarna Wieś, Jezioro, Puszczew, Węglowice oraz

• Sektora III obejmującego obszar sołectw: Brzezinki, Golce, Hutka, Kuleje, Nowiny, Piła Pierwsza, Piła Druga, Truskolasy, Zamłynie,

informujemy iż od dnia 01.07.2022 r. ww. usługę będzie wykonywała firma EKO – SYSTEM BIS Sp. zo.o SK z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 7, 42-274 Konopiska

Informujemy!

Na dzień 1 lipca 2022 roku nie ulega zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 29,00 zł (w przypadku braku zadeklarowanego kompostownika) oraz 26,00 zł (w przypadku zadeklarowanego kompostownika). Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 169,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych skutkuje, zgodnie art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastosowaniem podwyższonej stawki opłaty za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości 87,00 zł od osoby zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XIV/146/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 531) oraz 338,00 zł za rok od domku letniskowego zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXXIV/284/21 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 7753).