UWAGA MIESZKAŃCY!

Informacja dotycząca opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki

W dniu 15.03.2020 r. koło godziny 13.00 na terenie miejscowości Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka w okolicach skrzyżowania ul. Cmentarnej oraz ul. Łukaszewicza, zgłoszono wyciek zanieczyszczeń do cieku wodnego. Nieprzyjemny zapach oraz mleczne zabarwienie substancji świadczyło o bytowym charakterze zanieczyszczeń. Na miejsce zdarzenia skierowany został zastęp straży pożarnej w celu zatrzymania wypływu substancji szkodliwych oraz patrol policji.

Po oględzinach na miejscu zdarzenia stwierdzono, że substancja napływa z pobliskiego rowu na długości około 120 m. Na miejsce zdarzenia skierowany został również inspektor z Urzędu Gminy w celu zlokalizowania miejsca wycieku. Po kontroli pobliskich zabudowań nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże ścieki bytowe znalazły się w rowie co świadczy o ich nielegalnym zrzucie. Ścieki mogły płynąć rowem do cieku wodnego nawet kilkaset metrów, prawdopodobnie wypompowane z posesji przy ul. Głównej w Kalei.

Bardzo często spotykana praktyka opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb) z prywatnych terenów do rowów melioracyjnych, na pobliskie pola lub za pomocą wozów asenizacyjnych nielegalnie zrzucane do studzienek kanalizacyjnych z pominięciem niezbędnej infrastruktury, która znajduje się tylko na oczyszczalni ścieków w Truskolasach, powoduje ogromne problemy i stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne.

W pierwszej kolejności wypuszczanie ścieków do środowiska prowadzi bezpośrednio do znacznego pogorszenia jakości wód gruntowych, co za tym idzie wody przeznaczonej do spożycia. Podwyższone wartości azotanów w wodzie pitnej to nic innego jak rozpuszczone zanieczyszczenia bytowe przedostające się do wód gruntowych. Kolejnym problemem jest wpuszczanie zagnitych ścieków z szamb z pominięciem infrastruktury technicznej bezpośrednio do kanalizacji, jednorazowo w tak dużej ilości powoduje zakłócenie pracy oczyszczalni oraz uszkodzenie osadu czynnego, przez co powstają uciążliwości zapachowe.

Najważniejszą jednak rzeczą są zalegające na polach oraz w przydrożnych rowach nieczystości płynne i stałe wypompowywane przez okolicznych mieszkańców w celu zaoszczędzenia na wywozie nieczystości przez firmy. Taki ściek to idealna pożywka dla bakterii, oraz wirusów.

W obliczu pandemii wirusa COVID-19 w naszym kraju, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na tego typu praktyki (dyscyplinę sanitarną) ze względu na dobro nas wszystkich.

W perspektywie przyszłości planowane są kontrole posesji, na których znajdują się bezodpływowe zbiorniki na ścieki, w celu weryfikacji prawidłowości wykonania instalacji, zlokalizowanie ewentualnych nielegalnych przelewów awaryjnych do miejscowych rowów oraz sprawdzenie ilości wywożonych ścieków na podstawie potwierdzeń odbiorów przez firmy posiadające umowę na wywóz nieczystości i ich utylizację w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy, że wyprowadzanie nieczystości do kanalizacji deszczowej, która absolutnie nie jest do tego przeznaczona oraz bezumowne odprowadzenie ścieków, jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny.