Kontrole

Kontrole przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących gospodarki odpadami

Komunikat Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy we Wręczycy Wielki.

Na podstawie § 7 ust. 2  "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka" wprowadzonego  Uchwałą Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r.,

przypomina się o zakazie spalania odpadów komunalnych w urządzeniach grzewczych budynków.

Kontroli w tym zakresie poddani zostaną właściciele nieruchomości.  Nieprzestrzeganie powyższego zakazu, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze grzywny (mandat do 500 zł).