Zaproszenie do prac komisji konkursowej

Wójt Gminy Wręczyca Wielka w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z...

Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 125/2018 z dnia 15.10.2018 roku przeprowadza w dniach od 15 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku publiczne konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i...