Terminy odbioru odpadów w styczniu

Odbiór odpadów w styczniu w poszczególnych miejscowościach dla Sektora II i IV

KURENDA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka Sektor II i IV W związku ze zmianą Wykonawcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczącą sektora II i IV, w celu zapewnienia płynności odbioru odpadów komunalnych, w miesiącu styczniu 2021 r. zaistniała konieczność odbioru w/w odpadów przez dotychczasowego Wykonawcę - firmę EKO–SYSTEM BIS Sp. z o. o SK z siedzibą w Konopiskach.

Poniżej przedstawiamy terminy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach dla Sektora II i IV.

Informujemy ponadto, iż odbiór pojemników 240 l na odpady zmieszane przez firmę EKO–SYSTEM BIS Sp. z o. o SK z siedzibą w Konopiskach nastąpi w drugim terminie odbioru tych odpadów a pojemników 120 l na bioodpady w terminie odbioru bioodpadów.

Nowy Wykonawca wyposaży w worki i pojemniki na odpady komunalne, wskazane wyżej nieruchomości, objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie, który pozwoli Państwu na zbieranie odpadów komunalnych bez utrudnień.

Harmonogram odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dla miejscowości z Sektora I i III na miesiąc styczeń 2021 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Podział na sektory znajduje się w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwale Nr XVIII/182/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.07.2020 r. poz. 5484).