Działki Grodzisko

Sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych w Grodzisku

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA
OGŁASZA PIERWSZE
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych- działek budowlanych
położonych w GRODZISKU

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości Księga wieczysta Nr CZ2C/00035219/1
Jednostka rejestrowa 240609_2, Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, Obręb nr 0008, Grodzisko , karta mapy 4, poz. rejestrowa – G.306, właściciel – Gmina Wręczyca Wielka Opis nieruchomości - Wyszczególnione niżej działki budowlane położone przy ulicy Słonecznej i ulicy Spacerowej, usytuowane są po południowej stronie drogi powiatowej Grodzisko- Libidza noszącej nazwę ul. Ogrodowej w Grodzisku.
Uzbrojone terenu - sieć wodociągowa biegnąca w ulicy Słonecznej.
Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dużym udziałem terenów zieleni, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa- symbol 1MN LS.
Nieruchomości wolne od obciążeń - brak wpisów w księdze wieczystej Forma i termin zapłaty: gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

PRZETARGI odbędą się w dniu 18 lipca 2017 r. w sali posiedzeń URZĘDU GMINY we WRĘCZYCY WIELKIEJ ul. Sienkiewicza nr 1 - szczegółowa rozpiska godzinowa w załączeniu poniżej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdą działkę budowlaną oddzielnie w pieniądzu w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny wywoławczej tj. w kwocie podanej w wyżej wymienionej tabeli na konto Urzędu Gminy Wręczyca Wielka Nr 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015 Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej, które należy wpłacić nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 14 lipca 2017 roku oznacza, że jest to ostatni dzień wpływu środków na konto bankowe gminy. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży. Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej- Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pok.19, tel. /034/ 317-02-45 wew. 119 lub 377 84 19.