Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 04.03.2019r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka. Szczegóły w załączeniu.