Konkurs: kultura, sztuka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2020 roku

Oferty należy składać w sekretariacie/biuro podawcze Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 w terminie do dnia 28.02.2020 roku do godz. 9.00