Kontrola segregacji odpadów

Wójt  Gminy Wręczyca Wielka informuje, że od miesiąca lutego bieżącego roku rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, do odwołania. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Wręczyca Wielka jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Gminy Wręczyca Wielka oraz właściciela nieruchomości.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat.

Ponadto pragnę dodać, że w sytuacji powtarzających się nieprawidłowości tj. dwukrotne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 18 zł od osoby.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePrawidłowa segregacja odpadów komunalnych.