KURENDA

PLANOWANE KONTROLE NIERUCHOMOŚCI

W ramach realizacji Programu Niskiej Emisji dla Gminy Wręczyca Wielka oraz zgłaszanymi skargami – Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej:

informuje o planowanych kontrolach nieruchomości, w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących emisji z kotłowni i palenisk indywidualnych na terenie m. Wręczyca Wielka.

Kontrole będą przeprowadzane wybiórczo na prywatnych posesjach,
począwszy od 18 stycznia 2018 r.

apeluje o podjęcie niezbędnych działań, które wyeliminują zgłaszane zagrożenia i uciążliwości związane z niską emisją,

przypomina o zakazie spalania odpadów w urządzeniach grzewczych - zgodnie z § 7 ust. 2 "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka" wprowadzonego Uchwałą Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r., Nieprzestrzeganie przedmiotowego zakazu, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze grzywny (mandat do 500 zł).