Otwarty konkurs ofert 2019

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2019 roku

Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2019 roku , godz. 9:00.

UWAGA, Wzór ofert został zaktualizowany. Uprzejmie prosimy o składanie ofert na aktualnym wzorze.