UWAGA !!!Bezdomne zwierzęta!!!

Urząd Gminy Wręczyca Wielka przypomina, że sprawy utrzymywania zwierząt w Gminie Wręczyca Wielka uregulowane są Regulaminem utrzymania czystości i porządku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r.

W razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów i kotów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Wręczyca Wielka tel. 34 377 84 21, a poza tymi godzinami pod numerem telefonu tel. 605 277 569. Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia. Osoby zgłaszające wyżej opisane sytuacje powinny liczyć się z możliwością powołania w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie prowadzonej w stosunku do właściciela zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się, bezdomnych psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Średnio jedno zwierzę oddane do schroniska kosztuje Gminę około 2 000 zł. A wszystko to wynika, w większości przypadków, z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po terenach gminy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe przypominamy właścicielom czworonogów o stałym skutecznym dozorze nad psami, prowadzaniu ich poza swoimi posesjami na smyczy, niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp. lub jeśli pies jest przewodnikiem).