Zaproszenie do prac komisji konkursowej

Wójt Gminy Wręczyca Wielka w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450, z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana celem opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 18.03.2019 roku.