Zawiadomienie o złożeniu oferty

na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie LKS Junior Szarlejka w rozgrywkach ligowych" z dnia 09.09.2022

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późno zm.), zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj.
na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie ŁKS JUNIOR SZARLEJKA w rozgrywkach ligowych", złożoną przez Ludowy Klub Sportowy "Junior" Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 26b, 42-130 Kalej w dniu 09.09.2022 roku
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.
Uwagi należy wnosić na piśmie na adres Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, e-mail: ug(at)wreczyca-wielka.pl.

 

Oferta w załączniku