Powołanie Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Sprostowanie Ogłoszenia

Sprostowanie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku