Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 106/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. informuje, że w dniach od 16 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. prowadzone będą ponowne konsultacje projektu zmodyfikowanej "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 - 2028", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do...