Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 04.03.2019r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do prac komisji konkursowej

Wójt Gminy Wręczyca Wielka w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z...