Konkursy grantowe

Informujemy o ogłoszonych konkursach grantowych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Wierzchołek Śląska":

 - Ogłoszenie nr 1/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA TURYSTYCZNA

 - Ogłoszenie nr 2/2021/G o...

Powołanie Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego