Szkolenia dla NGO

Marszałek Województwa Śląskiego i Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Ślaskiego zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021