Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 100/2020 z dnia 13 października 2020 roku przeprowadza w dniach od 14 października 2020 roku do 06 listopada 2012 roku publiczne konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i...

Zawiadomienie o złożeniu oferty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj. na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ofertę na realizację zadania publicznego pn.”Przeciwdziałanie...