Zawiadomienie o złożeniu oferty na...

ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 239) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj.