Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż ponownie przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” Edycja 2023 – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Całkowita wartość Programu wynosi 189 800,58 zł.
Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4. korzystaniu przez uczestnika dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

W obecnym Programie – Edycja 2023 w trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

O terminach rekrutacji i wymaganych dokumentach będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.