Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 239) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj.

na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ofertę na realizację zadania publicznego pn. „SZKOLENIE MŁODZIEŻY PIŁKA NOŻNA ” złożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Borowe,  Borowe ul. Sportowa 26.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy wnosić na piśmie na adres Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, fax. 34 3170-215.