Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie

Gmina Wręczyca Wielka złożyła wnioski do pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład o łącznej wnioskowanej wartości 102 600 000 zł.

 

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Każda z jednostek samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie (jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia; jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł oraz 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł) Gmina Wręczyca Wielka złożyła trzy wnioski zgodnie z regulaminem.

Wnioski dotyczyły:

  1. Budowy oraz rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wręczyca Wielka Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa placówki o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym oraz budowę przedszkola czterooddziałowego z oddziałem integracyjnym i oddziałem żłobkowym wraz z łącznikiem między istniejącą, a rozbudowywaną częścią w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Kalej. W budynku szkoły powstanie również biblioteka. Inwestycją objęta będzie również rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Borowe o budowę dwukondygnacyjnego budynku uzupełniającego w tym dwie sale lekcyjne, klatkę schodową i sanitariaty.
    Wnioskowane dofinansowanie – 17 000 000,00 zł brutto

  2. Budowy wraz z rozbudowy oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej oraz wymianą sieci wodociągowych wraz z przyłączami na terenie Gminy Wręczyca Wielka Przedmiotem inwestycji będzie budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wręczyca Wielka oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni wraz ze stacją zlewną w miejscowości Truskolasy. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowościach Czarna Wieś, Borowe, oraz Hutka etap II o łącznej długości 11000,0 mb. Inwestycja obejmować będzie również wymianę istniejącej azbestowej sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka o łącznej długości 6500,00 mb.
    Wnioskowane dofinansowanie – 80 600 000,00 zł brutto. 

  3. Budowy nowych sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną W ramach inwestycji chcemy wybudować sieć wodociągową w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Tęczowej i ul. Malinowej oraz w miejscowości Kalej przy ul. Torowej o łącznej długości 2190 mb. wraz z towarzyszącą infrastrukturą obejmującą budowę zbiorników retencyjnych, ujęcia wody oraz modernizacją szaf sterowniczych w hydroforniach na terenie Gminy Wręczyca Wielka. Ponadto dokonana zostanie wymiana wodomierzy z upływającym terminem legalizacji na wodomierze z systemem radiowym dla 6000 tys. indywidualnych odbiorców.
     Wnioskowane dofinansowanie – 5 000 000,00 zł brutto

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji.

Gmina Wręczyca Wielka zamierza złożyć kolejny wniosek na dofinansowanie (do 15 września) na drugi nabór w zakresie pełnej kanalizacji Gminy Wręczyca Wielka budowy i remontów wszystkich dróg gminnych i chodników przy drogach gminnych.