INFORMACJA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Wójt Gminy Wręczyca Wielka przypomina o zbliżającym się upływie terminu złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, który przypada na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przedmiotowej deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania, podając informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed dniem 1 lipca 2021 r. deklaracje składa się do dnia 30.06.2022 r., dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja emisji substancji powodujących smog. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz realizację polityki niskoemisyjnej. Będzie również miejscem, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

DEKLARACJĘ DO CEEB MOŻNA ZŁOŻYĆ:

• drogą elektroniczną: przez Internet – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zone.gunb.gov.pl,

• w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zone.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynków

SANKCJE DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna do 5000,00, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Podstawą ukarania za niezłożenie deklaracji jest art. 27h ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.