WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA TOMASZ OSIŃSKI INFORMUJE

o możliwości skorzystania z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej działającego w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Oferta Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, szczególnie do osób będących w kryzysie, osób z problemem alkoholowym lub uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób z problemem alkoholowym bądź innych uzależnień, osób zagrożonych przemocą lub doświadczających przemocy.

Jeśli masz problem, nie radzisz sobie z niekontrolowanym piciem alkoholu, szukasz wsparcia i pomocy w przeciwdziałaniu przemocy domowej, potrzebujesz porady i wsparcia terapeuty/psychologa, skontaktuj się ze specjalistami w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej.

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest m.in.:

  • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, oraz udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej,
  • udzielenie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, oraz inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, udzielanie informacji o dostępnych miejscach pomocy i kompetencjach służb i instytucji działających na terenie gminy, powiatu, itp.

Porad udzielają specjaliści: instruktor terapii uzależnień:

Marzena Pierz - poniedziałki w godz. 15:00 – 20:00 , tel. 577969044

psychoterapeuta Aleksandra Jarosz - wtorki w godz. 11:00 – 16:00 , tel. 577969077

psycholog Marta Korzonek - środy w godz. 13:00 – 18:00, tel. 537166076

Grupa wsparcia Przy Punkcie Konsultacyjnym prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz będących w sytuacjach kryzysowych. Spotkania grupy odbywają się w piątki w godz. 17:00 – 20:00, tel. 577969044, budynek Urzędu Gminy-sala 25 parter A.

Porady w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 343778406.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, udzielanych wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.