Gmina Wręczyca Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieGminy Wręczyca Wielka.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    - część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo

    - Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

   - Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

   - Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków.

   - Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

   - Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

   - Dokumenty opublikowane przed datą 31 sierpnia 2020 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

   - dane osoby zgłaszającej żądanie,

   - wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

   - oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Majchrzak, infromatyk@wreczyca-wielka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 317-02-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

Budynek posiada trzy wejścia:
- główne od ul. Sienkiewicza,
- boczne od strony OSP Wręczyca Wielka,
- od strony wewnętrznej budynku (do użytku służbowego)
Do wejść głównego prowadzą wyłącznie schody. Wejście wyposażone jest w drzwi automatyczne. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Wejście boczne jest z poziomu gruntu. Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek ma dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacje na temat procedur

   - W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Iwoną Gworys – koordynatorem ds. dostępności, telefonicznie pod numerem – 34 377-84-10 lub mailowo – iwonagworys@wreczyca-wielka.pl

   - Koordynator ds. dostępności po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

   - Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

   - Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

    DOC Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWniosek o zapewnienie dostępności


dostępność na wszystkich urządzeniach

Informacje uzupełniające

Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( TEST).

Certyfikat „Jednostka Bez Barier”

Certyfikat uzyskany w wyniku przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

certyfikat dostępności - Jednostka bez barier

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010

ONZ:

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność:

Dostępność +

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (przy uźyciu klawiszy Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.


Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


*) Certyfikat "Jednostka Bez Barier" potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) oraz publikowane treści są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieaudytu.