OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.

II. Stanowisko: Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
  6) wykształcenie wyższe, średnie lub średnie branżowe (w tym wypadku co najmniej 3 letni staż pracy). Preferowany kierunek wykształcenia: informatyczne lub techniczne informatyczne, administracyjno-ekonomiczne.
 2. dodatkowe:
  1) doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki,
  2) praktyczna umiejętność administrowania systemem informatycznym oraz siecią,
  3) znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury teleinformatycznej,
  4) znajomość zagadnień technicznych związanych z infrastrukturą informatyczną,
  5) znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, ePUAP, itp.),
  6) mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,
  7) posiada cechy osobowościowe: zdyscyplinowanie, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu umiejętność szybkiego logicznego i analitycznego myślenia.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 W zakresie spraw obronnych

 1. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 2. Opracowywanie i aktualizacja kart realizacji zadań ujętych w Planie OF Gminy.
 3. Przygotowywanie i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych na terenie gminy, udział w ćwiczeniach obronnych powiatowych i wojewódzkich.
 4. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz przeprowadzanie szkoleń obronnych, udział w szkoleniach organizowanych przez starostę i Wojewodę.
 5. Opracowywanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych i Planu Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy na potrzeby obronne państwa.
 6. Opracowanie planu Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy i Zastępczego Miejsca Pracy w wyższych stanach gotowości obronnej państwa . 
 7. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy i udział w treningach powiatowych i wojewódzkich. 
 8. Opracowanie i aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń oraz organizowanie treningów uruchamiania i rozwinięcia AK. 
 9. Planowanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych. 
 10. Przypisywanie zadań obronnych kierownikom podległych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich wykonaniem. 
 11. Prowadzenie spraw dotyczących reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 12. Prowadzenie dziennika dot. rejestracji pism o klauzuli ”poufne i zastrzeżone”.
 13. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej. 
 14. Opracowywanie z wyżej wymienionymi zagadnieniami sprawozdań.

W zakresie spraw społeczno-administracyjnych

 1. Prowadzenie rejestru wyborców na platformie wyborczej i dokonywanie bieżącej aktualizacji.
 2. Sprawozdawczość dotycząca Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 3. Redagowanie Uchwał do Dziennika Urzędowego Legislator.
 4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

W zakresie spraw związanych z obsługą informatyczną:

 1. Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym Urzędu, utrzymanie systemu w pełnej gotowości eksploatacyjnej.
 2. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera oraz programów działających w urzędzie oraz przeprowadzanie doraźnych szkoleń.
 3. Zgłaszanie potrzeb i dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnych akcesoriów. 
 4. Zgłaszanie potrzeb i dokonywanie zakupu niezbędnych programów komputerowych.
 5. Czuwanie nad sprawnością techniczną sprzętu komputerowego, wykonywanie bieżącej konserwacji i usuwanie awarii.
 6. Prowadzenie ewidencji używanych w urzędzie programów komputerowych i ważności licencji.
 7. Archiwizowanie bazy danych i plików oraz cykliczne archiwizowanie systemu.
 8. Usuwanie w miarę możliwości awarii sieci i urządzeń komputerowych.
 9. Obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej i wprowadzanie danych do BIP.
 10. Wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją danych na stronie internetowej Urzędu.
 11. Tworzenie aplikacji graficznych na potrzeby urzędu.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracowników Urzędu.
 13. Zabezpieczanie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.
 14. Obsługa informatyczna konferencji, sesji, uroczystości gminnych.
 15. Administrator Systemów Informatycznych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.
 16. Administrator BIP, strony www urzędu, strony BIP ZOPO.
 17. Zarządzanie systemem E-PUAP i SEKAP.
 18. Przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do sieci.
 19. Udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem sieci komputerowej.
 20. Utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 21. Prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów szczegółowych lub delegacji uprawnień Wójta Gminy, lub Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1. Czynności służbowe mogą być również wykonywane poza siedzibą Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, tj. m.in. w miejscach występowania infrastruktury informatycznej (oczyszczalnie ścieków we Wręczycy Małej i Truskolasach) oraz w zależności od potrzeby w jednostkach organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka.
 2. Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę, telefon, niszczarkę. Pomieszczenie niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 3. Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Fizyczne warunki pracy: Praca w pomieszczeniu dla stanowisk biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (wzór znajduje się pod ogłoszeniem),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem:
  a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, na które prowadzony jest nabór,
  d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  e) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka na stanowisko Informatyka zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem),
  g) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (klauzula informacyjna znajduje się pod ogłoszeniem),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 530).

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich” osobiście w biurze podawczym tut. Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, w terminie do dnia 19.05.2022 r. do godz. 15.00

Koperty z dokumentami, które wpłyną po terminie lub bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA
 (-) Tomasz Osiński