logo RCL

Informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 190, poz. 1473) i noweli do w/w ustawy dodającej ust.2 do art. 26 w brzmieniu:

„2. Urzędy, o których mowa w ust.1, udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;
2) w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.”


W Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej w pok. 17 istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do przeglądania strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieserwis internetowy Rządowego Centrum Legislacji