Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 03.03.2023r. przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka