Gospodarka odpadami

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należą:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich użytkowania;
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku;
 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Głównym aktem prawnym regulującym problem odpadów jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok - Korekta

  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

  Segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym, zakładzie od 1 lipca 2017 r

  Obrazek - odpady
  Obrazek - odpady