K O M U N I K A T

W ramach realizacji Programu Niskiej Emisji dla Gminy Wręczyca Wielka oraz zgłaszanymi skargami – Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej:

informuje o planowych kontrolach nieruchomości, w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących emisji z kotłowni i palenisk indywidualnych na terenie gminy Wręczyca Wielka

Kontrole będą przeprowadzane wybiórczo na prywatnych posesjach, począwszy od drugiej połowy września 2021 r.

Apeluje o podjęcie niezbędnych działań, które wyeliminują zgłaszane zagrożenia i uciążliwości związane z niską emisją

Przypomina o zakazie spalania odpadów w urządzeniach grzewczych – zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tzw. uchwała antysmogowa), od 1 września 2017 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
▪ węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
▪ mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
▪ paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
▪ biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %