Zaproszenie do prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego obejmujący 34 jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Subregion Północny Województwa Śląskiego obejmuje między innymi naszą gminę.

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zawierać będzie cele rozwoju obszaru oraz część wdrożeniową opisującą realizację ZIT na obszarze Subregionu Północnego, będzie zatem pełniła funkcję strategii ZIT.

Jednym z warunków Strategii ZIT jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem dokumentu.

Tym samym przygotowywany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

Społeczeństwa obywatelskiego
Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
Promowanie włączenia społecznego 
Praw podstawowych 
Praw osób z niepełnosprawnościami
Równości i niedyskryminacji
Nauki
Kultury 
Przedsiębiorczości

Od partnerów oczekuje się zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Dokument będzie wynikiem szerokiego dialogu oraz partnerskiej współpracy szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Główną formą współpracy będzie zgłaszanie uwag do przekazanego przez Związek Subregionu do partnerów projektu Strategii.

W związku z powyższym zachęcamy partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie do wsparcia działań i zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Wskaże to pożądany kierunek działania i przyczyni się do rozwiązywania problemów i wspólnego skoordynowanego zaspakajania potrzeb Subregionu.

Zgłoszenie uczestnictwa w procesie współtworzenia i konsultacji Strategii Subregionu można dokonać poprzez wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej.

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do wsparcia działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Zgłoszenia do 15.05.2022 r.

Link do kwestionariusza Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.interankiety.pl/f/n9X14Do6
Więcej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.subregion-polnocny.pl/partycypacja-spoleczna/