Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła+"

Gmina Wręczyca Wielka uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Złożony przez Gminę Wręczyca Wielka wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina otrzymała grant w wysokości 74 999,25 zł na zakup 45 laptopów wraz z zestawem słuchawkowy. Sprzęt trafił do wszystkich ośmiu szkół podstawowych z ternu Gminy Wręczyca Wielka i będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych. W sytuacji wymagającej prowadzenia zajęć w formie zdalnej sprzęt zostanie użyczony uczniom i nauczycielom. W pierwszej kolejności będą to uczniowie z rodzin wielodzietnych i nauczyciele, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego.

Szkoły, które otrzymały sprzęt w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”:

  • SP im. M. Konopnickiej w Borowem
  • SP im. Orła Białego w Kulejach
  • ZSP im. K. Makuszyńskiego w Kalei
  • PSP SPSK im. Jana Pawłą II w Bieżeniu
  • PSP im. Elizy Orzeszkowej w Grodzisku
  • SP im. Synów Pułku w Węglowicach
  • SP im. S. Ligonia w Truskolasach
  • SP im. A. Mickiewicza we Wręczyca Wielkiej

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.