Kurendy dotyczące odbioru odpadów

Informacje dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka sektor I, III oraz IV

KURENDA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka Sektor I i III

Informujemy, iż w najbliższym terminie odbioru bioodpadów pojemniki przeznaczone na ten cel zostaną opróżnione i wymienione na pojemniki w kolorze brązowym z napisem „BIO” zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka. Mając powyższe na uwadze prosimy Mieszkańców Sektora I i III, o wystawienie również niezapełnionych pojemników przeznaczonych na bioodpady w celu ich wymiany przez Wykonawcę.

Podział na sektory znajduje się w Uchwale Nr XVIII/182/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj.Śl. z 07.07.2020 r. poz. 5484). dzienniki.slask.eu/GetActPdf.ashx

Harmonogram odbioru bioodpadów znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wreczyca-wielka.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń, Aktualności, Harmonogram odbioru odpadów.

 

KURENDA

do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka Sektor IV

Informujemy, iż w dniu 02.02.2021 r., z firmą EKO–SYSTEM BIS Sp. z o. o SK z siedzibą w Konopiskach, podpisano Umowę na odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczącej:

  • Sektora IV obejmującego obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, Wydra.

Nadmieniamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka worki przeznaczone na szkło zamieniono na pojemniki w kolorze zielonym z napisem „Szkło”, natomiast podstawione pojemniki w kolorze brązowym z napisem „BIO” przeznaczone są na bioodpady.