Ogłoszenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka

o konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 pn. : „Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Celem zadania jest:

- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat szkodliwości i negatywnych konsekwencji wynikających z używania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy,

- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań oraz autorskich programów/projektów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń, uwzględniających profilaktykę problemową w zakresie uzależnień i przemocy, które mają na celu m.in. edukowanie, kształtowanie prawidłowych postaw i zdolności do dokonywania wyborów kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, społecznych i emocjonalnych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami, agresją i trudnościami życiowymi, budowanie relacji interpersonalnych, poczucia własnej wartości oraz rozwiązywanie konfliktów.

- promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 105.650,00 zł

II. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 14 grudnia 2022 roku

III. Działania realizowane w ramach zadania:
1. Realizacja programów opartych na wiedzy naukowej i skutecznych strategiach profilaktycznych w szczególności z bazy programów rekomendowanych (www.programyrekomendowane.pl),
2. Realizacja autorskich projektów/ programów profilaktycznych - programy powinny koncentrować się na zagadnieniach związanych z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnieniami behawioralnymi m.in. poruszać problematykę samokontroli, świadomości emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej, relacje rówieśnicze, asertywność, agresję, postawy i normy przeciwne piciu alkoholu i innym zachowaniom ryzykownym (w tym. m.in.: warsztaty, pogadanki, turnieje i konkursy o tematyce dot. uzależnień, wyjazdy edukacyjno-profilaktyczne),
3. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia - działanie stanowiące integralny element programu profilaktycznego - stworzenie mieszkańcom gminy możliwości udziału w różnych formach aktywności rozwoju konstruktywnych zainteresowań poprzez zorganizowanie przedsięwzięć i wydarzeń uwzględniających różnorodne formy spędzania czasu wolnego, m.in. w zajęciach/zawodach/turniejach sportowych i ogólnorozwojowych (np. festyny, spotkania integracyjne, rajdy, biegi, konkursy, warsztaty, zorganizowane wyjazdy z elementami profilaktyki),
4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - działanie stanowiące integralny element programu profilaktycznego i trening ważnych umiejętności życiowych, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, w tym: organizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych, uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zawodach i rozgrywkach sportowych o zasięgu gminnym, organizacja warsztatów profilaktycznych i wyjazdów o charakterze sportowym/ sportowo-rekreacyjnym, kształtowanie postaw fair play (regulamin), pogadanki, prelekcje, wsparcie psychologiczne,
5. Organizacja warsztatów/szkoleń profilaktycznych o tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, asertywności, przemocy w rodzinie, kontaktów interpersonalnych itp., prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
6. Upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, promujących abstynencję w okresie ciąży oraz propagowanie wiedzy na temat FASD (Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych), FAS (Alkoholowy zespół płodowy),
7. Realizacja programów/projektów profilaktycznych w zakresie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, realizacja programów rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne, w tym: warsztaty i ćwiczenia prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę w zakresie budowania własnej wartości i umiejętności radzenia sobie ze stresem.
8. Prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, a także możliwości uzyskania pomocy (przede wszystkim bezpłatnej) i informacji o miejscach, które taką pomoc świadczą, zarówno o zasięgu lokalnym jaki i ogólnopolskim, udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
9. Prowadzenie kursu samoobrony jako narzędzie wsparcia dla kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet doświadczających przemocy, w tym z rodzin z problemem alkoholowym i/lub innymi uzależnieniami, działanie stanowiące integralny element programu/projektu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: prowadzenie zajęć sztuk walki i samoobrony, zapewniające kobietom nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz właściwego reagowania i samoobrony w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na skutek przemocy.

* oferta nie musi obejmować wszystkich w/w działań

Wskaźniki realizacji zadania:
- ilość zrealizowanych działań, liczba odbiorców poszczególnych działań - ilość zrealizowanych programów/projektów (tematyka),
- ilość osób uczestniczących w programach(tematyka)
- ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/zajęć, liczba uczestników/osób przeszkolonych,
- wysokość środków przeznaczonych na realizację działań, Źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika: ankiety, zdjęcia, lista odbiorców poszczególnych działań, wykaz rozpowszechnionych materiałów, wykaz zrealizowanych działań i przedsięwzięć.

IV. Adresaci zadania Adresatami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka.

V. Uprawnione podmioty do złożenia ofert Uprawnionymi podmiotami do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, które realizują zadania w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka i których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego i mieszczą się w zakresie zlecanego zadania.

VI. Koszty pokrywane z dotacji Dotacje winny być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego, m.in.: wynagrodzenie dla realizatorów programów rekomendowanych oraz dla osób prowadzących zajęcia sportowe, warsztaty/szkolenia, kursy, artykuły biurowe, papiernicze, dydaktyczne, sportowe, odzież sportowa, zakup usług oraz niezbędnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, promocja programu/przedsięwzięcia (m.in.: ulotki, plakaty, broszury), sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć, nagrody, napoje, środki czystości, poczęstunek, bilety wstępu, przewozy, wydatki związane z organizacją wyjazdów w ramach realizowanych programów, warsztaty profilaktyczne, wsparcie psychologiczne.

VII. Miejsce i termin składania ofert, wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty oraz sposób złożenia oferty i dokumentów
1. Ofertę, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert wraz z wymaganymi dokumentami oraz załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2022 r. do godz.15:00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka lub przesłać drogą pocztową na ww. adres. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się taką ofertę, która wpłynie do Urzędu Gminy do dnia 12.10.2022 r. do godz. 15:00.
2. W formularzu oferty należy uzupełnić wszystkie pozycje. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne. 3. Oferta złożona w konkursie zawiera:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,

4) informację o wysokości wnioskowanych środków,

5) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy,

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy określonego ogłoszenia o konkursie ofert,

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,

8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne,

4. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia),

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia) ,

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym(wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia),

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do ogłoszenia)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Wskazane w ofertach działania w ramach realizowanego zadania muszą być zgodne z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
6. W ofercie należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania. 7. W konkursie nie będą brać udziału oferty, które:

1) zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu,

2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,

3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie (proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu),

4) zostały złożone na nieobowiązkowych wzorach oferty.

8. W przypadku chęci wycofania złożonej oferty (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oświadczenie o wycofaniu oferty.

VIII. Warunki realizacji zadania
1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
2. Zadanie może być realizować podmiot uprawniony, o którym mowa w pkt V.
3. Realizator zadania nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi. Dopuszcza się zlecenie określonej usługi wchodzącej w skład zadania wykwalifikowanemu podmiotowi trzeciemu.
4. Realizator zadania powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu oraz dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania.
5. Uczestnikami zadania mogą być adresaci, o których mowa w pkt. IV.
6. Podstawą realizacji zadań będzie umowa z wybranymi realizatorami. Realizacja zadania objętego dotacją może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy.
7. W przypadku przyznania realizatorowi zadania środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowana, warunkiem realizacji zadania i zawarcia umowy będzie złożenie w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, zaktualizowanego zakresu, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz informacji o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania i źródłach finansowania którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do ogłoszenia.
8. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą, opracowanym programem/projektem profilaktycznym (jeśli jest wymagany) oraz harmonogramem i kosztorysem, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym realizatorem zadania.
9. Realizator zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie z zawartą umową.
10. Kwota dotacji powinna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
11. Realizator zadania, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany w sposób czytelny i widoczny umieścić informację o treści: „Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka”, w przypadku wydania publikacji lub innych materiałów - „Publikacja została wydana dzięki finansowaniu ze środków Gminy Wręczyca Wielka”. Taka informacja powinna być zamieszczona np. w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym na stronie internetowej realizującego zadanie (jeśli takowa istnieje), jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.
12. Realizator zadania zobowiązuje się przy realizacji zadania do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami: - dostępności cyfrowej – w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych, zapewnienia obsługi lub prowadzenia korespondencji z beneficjentami według standardów WCAG, określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, - dostępności informacyjno-komunikacyjnej – w zakresie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), lub przez usługę tłumacza języka migowego lub wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, zapewnienie na stronie internetowej Zleceniobiorcy informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, - dostępności architektonicznej, w zakresie zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
13. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności na warunkach określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, realizator jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii realizacja zadania musi odbywać się zgodnie z ustanowionymi w przepisach prawa ograniczeniami, nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Realizator jest zobowiązany do wskazania w ofercie jak dostosuje sposób realizacji zadania do obowiązujących reżimów sanitarnych w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w okresie realizacji zadania.
15. Realizatorzy zadań, z którymi została zawarta umowa są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywania z tych środków wydatków.
16. Wójt Gminy Wręczyca Wielka nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienia zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
17. Wójt Gminy Wręczyca Wielka ma prawo przeprowadzenia kontroli w siedzibie realizatora zadań, którzy otrzymali środki, oraz odbierania w ramach przeprowadzonej kontroli oświadczeń.
18. Realizator zadania, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania zadania w terminach określonych w umowie. Za datę złożenia sprawozdania uznaje się datę jej wpływu do tutejszego urzędu.

IX. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs Realizator zadania zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – minimum 10% wnioskowanego dofinansowania. Za wkład własny uznaje się środki finansowe własne oraz wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków). Świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków niewymagająca specjalnych kwalifikacji - stawka nie mniejsza niż 19,70 zł/godz. W przypadku przyjęcia wyższej stawki należy podać podstawę wyceny. Za wkład własny nie uznaje się wkładu rzeczowego.

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i termin rozstrzygnięcia konkursu. Gmina Wręczyca Wielka zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert.
2. Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XI. Gmina Wręczyca Wielka zastrzega sobie prawo do:
1. Wezwania realizatora zadania do uzupełnienia braków formalnych oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub innym terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy; wezwanie do uzupełnienia oferty następuje w formie papierowej lub elektronicznej.
2. Nierozpatrzenia oferty w przypadku niewyeliminowania braków formalnych złożonej oferty.

XII. Kryterium oceny ofert
1. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie), w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem zadania.
3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Członkowie komisji konkursowej, powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka dokonują oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

1) ocenę formalną obejmującą sprawdzenie kompletności oferty zgodnie z wymogami ogłoszenia konkursowego.

2) ocenę merytoryczną – komisja konkursowa opiniuje oferty, przyznając punkty w skali 0-5 w oparciu o następujące kryteria:

a) jakość wykonania zadania publicznego

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta c) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

4. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych, dopuszcza się możliwość uzupełnienia lub poprawy oferty pod względem formalnym, oczywistej omyłki pisarskiej, innych omyłek, niepowodujących istotnych zmian w ofercie, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania – wezwanie do uzupełnienia ofert następuje w formie papierowej lub elektronicznej. Przesłanie przez Komisję informacji o konieczności poprawy oferty drogą papierową lub elektroniczną uznane będzie jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek zostaną uwzględnione przez komisję konkursową.

XIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Wójt Gminy Wręczyca Wielka w oparciu o stanowisko Komisji konkursowej.
2. Od podjętej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka decyzji przysługuje odwołanie.
3. Realizator zadania może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Wójta Gminy Wręczyca Wielka, dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert, w terminie 5 dni od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
4. Odwołanie rozpatrywane jest po zajęciu stanowiska przez Komisję konkursową.
5. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję po zajęciu stanowiska przez Komisję konkursową.
6. O wynikach odwołania powiadamia się wszystkich realizatorów zadania.
7. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Umowa nie może być zawarta po wniesieniu odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia.

XIV. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

XV. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.
2.Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

XVI. Informacje uzupełniające
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: Agata Jędrysiak, [email protected], tel. 34 3778406.