Projekt: „W zdrowym ciele dobry pomysł”

Obrazek - Logo

Projekt pn. „W zdrowym ciele doby pomysł” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/uczestniczek Projektu: „W zdrowym ciele dobry pomysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udziału w szkoleniu oraz modernizacji stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka

Ogłasza się rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu pn. „W zdrowym ciele dobry pomysł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do pracowników/pracownic administracyjno-biurowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Liczba dostępnych miejsc w rekrutacji wynosi 41. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów/ kandydatek przewiduje się utworzenie listy rezerwowej.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 06.04.2021r do 16.04.2021r.

Dokumenty wymagające dostarczenia w wersji papierowej należy złożyć osobiście od 06.04.2021r. do16.04.2021r., w godzinach otwarcia Urzędu w biurze projektu – pok. nr. 30 ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek określa Regulamin naboru wraz z dokumentami, które dostępne są: w biurze projektu – pok. nr. 30 ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka oraz na stronie internetowej - https://www.wreczyca-wielka.pl