Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Bane Cyfrowa Gmina

W dniu 05.05.2022 roku Gmina Wręczyca Wielka podpisała Umowę o powierzenie grantu o numerze 5036/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach umowy Gmina Wręczyca Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 535 830,00 zł.

Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakupi sprzęt oraz oprogramowanie wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST oraz przeprowadzi edukację cyfrową pracowników dotyczącą zagrożeń występujących w sieciach informatycznych.