Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego w okresie marzec...

Obrazek - Zarządzenie

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Zasady bezpieczeństwa w związku z...

Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.

Terminy odbioru odpadów komunalnych

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2020 r.

Obrazek - Kurenda

Kurenda

Odczyty wodomierzy

INFORMACJA GOK

Gminny Ośrodek Kultury informuje

Obrazek - Badanie GUS

Badania GUS

Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych