INFORMACJA

W związku z występującymi awariami na sieciach oraz przyłączach wodociągowych i konieczności zamykania zasuw podziałowych informujemy, że wszelkie urządzenia wodociągowe takie jak zasuwy, hydranty, zdroje, zawory odpowietrzające, niezależnie od ich lokalizacji na działkach prywatnych, są własnością gminy. Wszelkie ingerencje w infrastrukturę techniczną są surowo zabronione.

 

Informuję, że zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gmina działająca jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo do przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy karze grzywny do 5 000,00 zł podlega ten, kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności polegających na usunięciu awarii, w tym utrudnia dostęp do urządzeń poprzez zasypanie bądź zabetonowanie zasuw podziałowych.

 

Wszelkie prace związane z regulacją wysokości gruntu, utwardzeniem terenu, budową wjazdów w obrębie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej winny być zgłaszane do tutejszego urzędu przed przystąpieniem do prac.

 

W razie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 34 377 84 11 lub wizytę w tutejszym urzędzie.