INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zadanie to będzie realizowała firma wyłoniona w przetargu publicznym. Pomoc w danym roku, obejmuje w pierwszej kolejności budynki mieszkalne i realizowana będzie do wysokości środków finansowych uzyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych ale nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w nieprzekraczalnym terminie od 01 września do 30 września 2022 r. kompletnego wniosku podpisanego przez osobę (osoby) będące właścicielami wraz z:
• oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną przez wnioskodawce,
• dwoma kolorowymi zdjęciami budynku – od strony szczytowej i frontowej lub dwoma zdjęciami azbestu złożonego na paletach umożliwiającą identyfikację posesji.

Dofinansowanie może być udzielone dla budynków, które zakwalifikowały się do I stopnia pilności. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

1) Wzory wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wreczyca-wielka.pl /bip/ogłoszenia
2) Druki wniosku oraz pozostałe informacje można otrzymać również w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 21 i 23 oraz pod nr tel. (34) 377-84-21, (34) 377-84-51. Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka w latach 2013-2032 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 65/2016 z dnia 09.08.2016 r. Załącznik – wzór wniosku