KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WRĘCZYCA WIELKA

W związku z niezmniejszającą się liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, trudną sytuacją szczególnie w województwie śląskim, w tym również w powiecie kłobuckim, a także zgodnie ze zdaniem rodziców wyrażonym w badaniach ankietowych – otwarcie placówek oświatowych w Gminie Wręczyca Wielka planuje się na 1 września 2020 r.

Do tego czasu zajęcia z dziećmi/uczniami będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Egzamin ośmioklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami.

W przypadku nieuczęszczania dzieci do przedszkoli/szkół, rodzice zachowują prawo do zasiłku opiekuńczego lub dodatkowego zasiłku opiekuńczego – § 2 ust. 2c Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.).