Program „Ciepłe Mieszkanie”

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony dla zainteresowanych właścicieli mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Wręczyca Wielka zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy w biurze podawczym lub w pokoju nr 30.

Wypełnione deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30.11. 2022 r.

Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 30 we wtorki oraz czwartki lub pod nr telefonu 34 3778430

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Wręczyca Wielka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

Osobami mogącymi ubiegać się o dotację są mieszkańcy gminy posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynikający z prawa własności lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Gmina Wręczyca Wielka po podpisaniu umowy o dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach może przystąpić do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami mieszkań, którzy są zainteresowani otrzymaniem dotacji.

Ważne:

Koszty kwalifikowalne (podlegające refundacji) wydatkowane mogą zostać dopiero po zawarciu umowy z Gminą Wręczyca Wielka.

Stopień dofinansowania dotacją, która uzależniona jest od udokumentowanych dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego, może wynosić:

- w zakresie podstawowym do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł,

- w zakresie podwyższonym do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł,

- w zakresie najwyższym do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł,

Zakres podstawowy będzie skierowany do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań będzie przysługiwać podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Z zakresu podwyższonego będą mogli skorzystać właściciele mieszkań, w których dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wyniesie do 25 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych).

Zakres najwyższy to właściciele mieszkań, w których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa – do 37,5 tys. zł na lokal (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”? Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Przy czym wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

W załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy Państwu wzór Deklaracji dotyczącej udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie” dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dedykowanej Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/