Projekty unijne PO WER

Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński przekazuje informację o dostępnych projektach unijnych oferujących wsparcie dla osób młodych, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

W obecnie dostępnych projektach unijnych PO WER skorzystać można z: poradnictwa zawodowego, szkoleń, stażu, coachingu, subsydiowanego zatrudnienia, pośrednictwa pracy.

Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18-29 lat, głównie nieaktywnych zawodowo, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Ze wsparcia skorzystać mogą także: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci czy osoby odchodzące z rolnictwa, bądź też ich rodziny. Podobnie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę (pensja nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie) oraz zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i krótkoterminowych (miesięczne zarobki niższe niż 120 % płacy minimalnej).

Ponadto, dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w związku z pandemią, dostępne jest również wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzupełnione o wsparcie szkoleniowe oraz pomostowe (środki finansowe przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy, wypłacane uczestnikowi projektu przez okres 6 lub 12 miesięcy).

Informacje dotyczące realizowanych projektów dostępne są pod adresem: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://power.wup-katowice.pl/czytaj/znajdz_dofinansowanie - w zakładkach adekwatnych dla danego typu projektów.