Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w jej opracowaniu poprzez wypełnienie ankiety identyfikującej kierunki rozwoju Gminy Wręczyca Wielka.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Wręczyca Wielka, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinie i oczekiwania są niezwykle istotne dla wyznaczenia priorytetowych kierunków działań i obszarów interwencji dla zrównoważonego rozwoju gminy na najbliższe lata.   Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka lub przesłać na adres e-mail: fundusze@wreczyca-wielka.pl do dnia 07.12.2015 r.  

Ankietę można również wypełnić w elektronicznie na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://goo.gl/forms/v5aR9Ix7Lx

   

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                     Henryk Krawczyk