UWAGA SUSZA ROLNICZA 2023

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie można sprawdzić na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023 Zgodnie z informacją podaną w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -160 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w ww. szóstym okresie raportowania, IUNG Puławy stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw. Aby złożyć wniosek przez aplikację, producent rolny musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

• numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

• skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,

• dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Aplikacja jest kompatybilna z danymi dotyczącymi upraw i zwierząt zgłoszonych do ARiMR. Zgłaszając szkodę suszową, rolnik wybiera z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią wyliczenie wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego. Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziomu strat.

Jeśli rolnik, jako poszkodowane przez suszę wprowadzi uprawy, które nie były zgłoszone do dopłat oraz które zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. nie zostały objęte suszą, aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

W przypadku strat powyżej 30% średniej z trzech poprzednich lat aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do wojewody w celu zatwierdzenia. Wojewoda skontroluje na miejscu 5% wniosków wytypowanych losowo przez aplikację. Po zatwierdzeniu przez niego protokołu strat w dochodach powyżej 30% rolnik będzie mógł poprzez aplikację złożyć do ARiMR wniosek o ewentualną pomoc. Jeśli straty w gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30%, aplikacja odrzuci protokół, podając informację, iż „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację, producent rolny może zwrócić się o dodatkowe oszacowanie szkód przez Komisję gminną (która dokona oceny strat podczas wizji w terenie). Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania przez komisję tj. od 26 lipca 2023 roku do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy, jednak nie później niż do dnia 15 września 2023 r, do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka (kancelaria) ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka - pok. nr 10 (parter).

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą podlegały szacowaniu. Do wniosku o szacowanie strat przez komisję należy:

1. Dołączyć wydruk wygenerowanego z aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” protokołu lub kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

2. Przedstawić Umowę ubezpieczenia upraw – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane.

3. Znać liczbę zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

BARDZO WAŻNE !!!

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja suszowa już działa, bez tego szacowanie komisji z Gminy NIE BĘDZIE WAŻNE.