Wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych

Przypominamy, wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych można składać tylko do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym: szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, ochotniczych straży pożarnych itp. (wszystkie podmioty wrażliwe zawiera lista poniżej) zgodnie z art. 26 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w załączeniu).

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotów wrażliwych oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem,

- Dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku - oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem,

W załączeniu znajduje się wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz wskazówki jak wypełnić wniosek (ze strony www.gov.pl).

Lista podmiotów wrażliwych:

 1) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
2) jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
3) noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
4) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
6) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
7) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
8) kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
9) podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
10) podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
11) ochotnicze straże pożarne;
12) placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
13) rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
14) centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
15) kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
16) warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
17) organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
18) spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci oraz drewnem kawałkowym.

 Dodatek dla podmiotów wrażliwych ma na celu pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat). Podmiot wrażliwy posiada możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) oraz rozwiązanie dla nowych obiektów.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty sprzedaży, które będą potwierdzeniem ilości i ceny zakupionego paliwa.

Podmioty wrażliwe spełniające wymagania określone w ustawie, które zamierzają ubiegać się o dodatek i chciałyby uzyskać informacje w powyższym zakresie są proszone o kontakt z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. (34) 377-84-20