Komisja konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie :

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego