Zawiadomienie o złożeniu oferty na...

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj.

Infromacja - Konkurs Kultura, Sztuka ...

INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego