Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 132/2022 z dnia 17 października 2022 roku informuje o przeprowadzeniu w dniach od 17 października 2022 roku do 7 listopada 2022 roku publicznych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności...

Zawiadomienie o złożeniu oferty na podstawie...

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się w publicznie dostępnym miejscu tj. na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Wsparcie...