OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie :

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu do pobrania poniżej.